Vyhlásenie o ochrane údajov

My, ako spoločnosť sme zodpovední za túto online ponuku a ako poskytovateľ realitných služieb, sme povinní vás na začiatku vašej návštevy našej online ponuky informovať o povahe, rozsahu a účeloch zhromažďovania a používania osobných údajov v presnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme a jasným a jednoduchým jazykom. Obsah informácií musí byť pre vás k dispozícii kedykoľvek. Preto sme povinní informovať vás, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a používame. Osobné údaje znamenajú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov (verzia: DSGVO 0.0.1.0 z 28.05.2018) bolo vypracované:

Mgr. Silvia Lukáčová
Podhorská 4571/7, 038 01 Martin
e-mail: lukacova@realpoint.sk
tel.: 0918 999 503

Ochrana údajov

My, ako spoločnosť sme zodpovední za túto online ponuku a ako poskytovateľ realitných služieb, sme povinní vás na začiatku vašej návštevy našej online ponuky informovať o povahe, rozsahu a účeloch zhromažďovania a používania osobných údajov v presnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme a jasným a jednoduchým jazykom. Obsah informácií musí byť pre vás k dispozícii kedykoľvek. Preto sme povinní informovať vás, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a používame. Osobné údaje znamenajú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Veľký dôraz kladieme na bezpečnosť vašich údajov a dodržiavanie pravidiel ochrany údajov. Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov podlieha ustanoveniam súčasných európskych a vnútroštátnych zákonov.

Chceli by sme použiť nasledujúce zásady ochrany osobných údajov, aby sme vám ukázali, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako nás môžete kontaktovať:

RealPoint:

Mgr. Silvia Lukáčová – RealPoint
Podhorská 4571/7, 038 01 Martin
IČO: 34701141
DIČ: 1020073516
e-mail: lukacova@realpoint.sk
tel.: 0918 999 503

Miroslav Belan – RealPoint
M. Jankolu 5393/4. 036 01 Martin
IČO: 44810733
DIČ: 1080671944
e-mail: belan@realpoint.sk
tel.: 0907 673 118

Náš úradník pre ochranu údajov

V prípade otázok sa môžete obrátiť na nášho zodpovedného pracovníka pre ochranu osobných údajov:

Mgr. Silvia Lukáčová
Podhorská 4571/7, 038 01 Martin
e-mail: lukacova@realpoint.sk
tel.: 0918 999 503

A. Všeobecne

V záujme lepšej zrozumiteľnosti sa v našich zásadách ochrany osobných údajov neuplatňuje rodovo špecifická diferenciácia. Z hľadiska rovnakého zaobchádzania platia na obe pohlavia príslušné pojmy.

Význam použitých pojmov, napríklad „osobné údaje“ alebo ich „spracovanie“ znamená, môžete nájsť v článku 4 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

Osobné údaje používateľov spracúvané v rámci tejto online ponuky zahŕňajú údaje o osobnom stave (napr. mená a adresy zákazníkov), údaje o zmluve (napr. použité služby, mená úradníkov, informácie o platbách), údaje o používaní webových stránok našej online ponuky, záujem o naše produkty) a údaje o obsahu (napr. údaje v kontaktnom formulári).

„Používateľ“ zahŕňa pritom kategória spracovania údajov dátových subjektov. Patria sem napríklad naši obchodní partneri, zákazníci, dotknuté osoby a ďalší návštevníci našej online ponuky.

B. Špecificky

Vyhlásenie o ochrane údajov

Zabezpečujeme, že zhromažďujeme, spracovávame, uchovávame a používame vaše zhromaždené údaje len v súvislosti so spracovaním vašich otázok, ako aj za interné účely, ako aj na účely poskytovania vami vyžiadaných služieb alebo poskytovania obsahu.

Základy pre spracovanie údajov

Spracúvame osobné údaje používateľov len pri dodržiavaní platných ustanovení pre ochranu osobných údajov. Údaje používateľov sa spracúvajú iba vtedy, ak existujú tieto faktické oprávnenia:

  • na poskytovanie našich zmluvných služieb (napríklad spracovanie zákaziek) ako aj online služieb.
  • spracovanie je vyžadované zákonom
  • ak máme váš súhlas
  • na báze našich oprávnených záujmov (t.j. záujem o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku a bezpečnosť našej on-line ponuky v zmysle § 6 ods. 1 písm. DSGVO), najmä v oblasti merania rozsahu, vytvárania profilov pre reklamné a marketingové účely a zhromažďovania údajov prístupu a na využívanie služieb tretích strán)

Radi by sme vám ukázali, kde sú vyššie uvedené právne základy upravené v nariadení GDPR:

  • Čl. 6 ods. 1 písmeno a), a článok 7 DSGVO – Súhlas
  • Čl. 6 ods. 1 písmeno b) DSGVO – Spracovanie na účely plnenia našich služieb a vykonávanie zmluvných opatrení
  • Čl. 6 ods. 1 písmeno c) DSGVO – Spracovanie na účely plnenia našich zákonných povinností
  • Čl. 6 ods. 1 písmeno f) DSGVO – Spracovanie na dodržiavanie našich oprávnených záujmov

Sprostredkovanie údajov tretím osobám

Poskytovanie údajov tretím stranám sa uskutočňuje len v rozsahu právnych požiadaviek. Údaje používateľov poskytujeme tretím stranám len vtedy, ak sa to napríklad vyžaduje na zmluvné účely alebo na základe legitímnych záujmov o ekonomickú a efektívnu prevádzku nášho podnikania.

Ak použijeme subdodávateľov na poskytovanie našich služieb, podnikneme príslušné právne preventívne opatrenia a vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prenos údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii
Tretie krajiny sú krajiny, v ktorých nie nariadenie GDPR nie priamo uplatniteľným zákonom. To v podstate zahŕňa všetky krajiny mimo EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Údaje sa nebudú posielať do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii, ak nemáme vaše povolenie alebo ak neexistuje k tomu žiadny právny základ. Čas uchovávania vašich osobných údajov. Dodržiavame zásady ochrany údajov a princípy ekonómie údajov. Znamená to, že vaše údaje, ktoré nám boli poskytnuté, uchovávame len tak dlho, aby sme splnili vyššie uvedené účely alebo ako to určujú rôzne zákonne ustanovené obdobia skladovania Ak skončí príslušný účel alebo po uplynutí príslušných termínov budú vaše údaje zablokované alebo odstránené v súlade so zásadami pre údaje a podľa právnych predpisov. Za týmto účelom sme vytvorili internú koncepciu spoločnosti, ktorá zabezpečuje tento postup.

Kontaktovanie

Ak nás kontaktujete e-mailom, súhlasíte s elektronickou komunikáciou. Pri kontakte s nami sa zhromažďujú osobné údaje. Ktoré údaje sa zhromažďujú v prípade kontaktného formulára, môžete vidieť na príslušnom kontaktnom formulári. Vaše údaje sa prenášajú zašifrované kľúčom SSL. Informácie, ktoré nám poskytnete, budú uložené výhradne na účely spracovania žiadosti a prípadných následných otázok. Radi by sme vám poskytli právny základ pre tieto skutočnosti: Čl. 6 ods. 1 písmeno b) DSGVO – Spracovanie na účely plnenia našich služieb a vykonávanie zmluvných opatrení Čl. 6 ods. 1 písmeno f) DSGVO – Spracovanie na dodržiavanie našich oprávnených záujmov

Používame softvér na starostlivosť o zákaznícke údaje (CRM systém) alebo porovnateľný softvér založený na našich oprávnených záujmoch (efektívne a rýchle spracovanie žiadostí používateľov). Za týmto účelom sme uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb s poskytovateľom, v ktorej je táto spoločnosť povinná spracovávať používateľské údaje iba v súlade s našimi pokynmi a dodržiavaním noriem EÚ na ochranu údajov.Chceli by sme upozorniť na to, že e-maily môžu byť počas cesty prenosu čítané alebo zmenené neoprávnene a bez povšimnutia. Ďalej by sme chceli upozorniť na to, že používame softvér na filtrovanie nevyžiadaných e-mailov (spamové filtre). Filtrovanie nevyžiadanej pošty môže odmietnuť e-maily, ak sú tieto e-maily určitými funkciami identifikované ako nevyžiadaná pošta.Aké práva máte?

a) Právo na informovanie
Máte právo získať bezplatné informácie o uložených údajoch. Na požiadanie vás budeme písomne informovať v súlade s platnými zákonmi o tom, ktoré vaše osobné údaje sme uložili. Toto zahŕňa aj pôvod a príjemcov vašich údajov, ako aj účel spracovania údajov.

b) Právo na opravu
Máte právo na opravu vašich údajov v prípade nesprávnosti. Pritom môžete požiadať aj o obmedzenie spracovania, napríklad, ak je správnosť vašich osobných údajov zamietnutá.

c) Právo na zablokovanie
Okrem toho môžete nechať zablokovať vaše údaje. Aby ste mohli kedykoľvek brať do úvahy zablokovanie vašich údajov, tieto údaje musia byť uchované v zálohovom súbore na účely kontroly.

d) Právo na vymazanie
Môžete tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ neexistujú žiadne zákonné požiadavky na ukladanie údajov. Pokiaľ existuje takáto povinnosť, vaše údaje na požiadanie zablokujeme. Ak sú splnené príslušné právne predpoklady, vymažeme všetky vaše osobné údaje aj bez zodpovedajúcej žiadosti od vás.

e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo požiadať nás, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje, ktoré nám boli zaslané, vo formáte, ktorý umožňuje prenos týchto údajov na iné miesto.

f) Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu
Máte možnosť podať sťažnosť jednému z regulačných orgánov na ochranu osobných údajov.

g) Právo na odvolanie
Kedykoľvek máte možnosť odvolať váš súhlas s používaním vašich osobných údajov na interné účely s účinnosťou do budúcnosti. Za týmto účelom stačí zaslať zodpovedajúcu e-mailovú správu na adresu lukacova@realpoint.sk. Takéto zrušenie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov, ktoré sme vykonali do doby odvolania vášho súhlasu. Nemá to vplyv na spracovanie údajov v súvislosti so všetkými ostatnými právnymi základmi, ako je napríklad príprava zmluvy (pozri vyššie).

Ochrana vašich osobných údajov

Prijímame najmodernejšie zmluvné, organizačné a technické bezpečnostné opatrenia záruky, aby sme zabezpečili dodržiavanie zákonov a predpisov o ochrane osobných údajov, ktoré spracovávame pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb k údajom.

Jedným z bezpečnostných opatrení je šifrovaný prenos údajov medzi vaším prehliadačom a naším serverom.

Vaše osobné údaje budú chránené v nasledujúcich bodoch (výňatok):

a) Zabezpečenie dôvernosti vašich osobných údajov
Aby sme zachovali dôvernosť vašich osobných údajov uložených u nás, prijali sme rôzne opatrenia na kontrolu fyzického prístupu a oprávnenia k prístupu k vašim osobným údajom.

b) Zabezpečenie integrity vašich osobných údajov
Aby sme zachovali integritu vašich osobných údajov uložených u nás, prijali sme rôzne opatrenia na kontrolu osobných údajov pri vstupe a prenose.

c) Zabezpečenie dostupnosti vašich osobných údajov
Aby sme zachovali dostupnosť vašich osobných údajov uložených u nás, prijali sme rôzne opatrenia na kontrolu osobných údajov z hľadiska objednávky a dostupnosti.

Použité bezpečnostné opatrenia sa budú priebežne aktualizované a vylepšované v súlade s technologickým vývojom. Napriek týmto opatreniam z dôvodu nezabezpečenej povahe internetu nemôžeme zaručiť bezpečnosť prenosu údajov do našej online ponuky. Z tohto dôvodu je akýkoľvek prenos údajov od vás do našej online ponuky na vaše vlastné riziko.

Ochrana maloletých osôb

Osobné informácie os osôb, ktoré ešte nedosiahli 16 rokov, nám môžu byť poskytované len vtedy, ak máme k dispozícii výslovný súhlas zákonného zástupcu príslušnej osoby. Tieto údaje budú spracované v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Súbory cookie

Používame súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené lokálne do vyrovnávacej pamäte vášho internetového prehliadača. Súbory cookie umožňujú opätovné rozpoznávanie internetového prehliadača. Tieto súbory slúžia na pomoc prehliadaču pri navigácii v online ponuke a aby prehliadať mohol plne využívať všetky funkcie.

Naša online ponuka používa: Súbory cookie prehliadač Flash súbory cookie

Kontrola súborov cookie používateľom
Cookie súbory prehliadača Všetky prehliadače môžete nastaviť na akceptovanie súborov cookie iba na požiadanie. Tiež nastavením súborov cookie je možné prijať, ktoré stránky sú momentálne navštevované. Všetky prehliadače poskytujú funkcie, ktoré umožňujú selektívne odstránenie súborov cookie. Akceptácia súborov cookie môže byť tiež vo všeobecnosti vypnutá ale potom v danom prípade je potrebné počítať s obmedzeniami týkajúcimi sa užívateľskej prívetivosti tejto online ponuky.

Flash súbory cookie: Flash súbory cookie sú (lokálne) uložené nastavenia prehrávača Flash Player. Nie sú to však súbory cookie prehliadača, ktoré sú spravované príslušnými nastaveniami prehliadača, ale samostatne prostredníctvom správcu nastavení prehrávača Flash Player. Externý odkaz: http://www.macromedia.com/support/

Používanie súborov cookie prvej strany (cookie služby Google Analytics)
Záznamy cookie služby Google Analytics:

Jedinečný používateľ – Súbory cookie služby Google Analytics zhromažďujú a zoskupujú informácie. Zhromažďujú sa aktivity jedného návštevníka. Nastavením súborov cookie Google Analytics sa rozlišuje medzi používateľmi a jedinečnými používateľmi.

Činnosti používateľov – Súbory cookie služby Google Analytics ukladajú aj údaje o čase začiatku a konca návštevy ponuky online a o počte navštívených stránok. Keď sa prehliadač zatvorí alebo pri dlhšej nečinnosti používateľa (štandardne 30 minút), relácia používateľa sa bude ukončená a súbor cookie zaznamenáva návštevu ako ukončenú. Okrem toho sa zaznamená dátum a čas prvej návštevy. Taktiež sa zaznamená celkový počet návštev na jedného jedinečného používateľa. Externý odkaz: https://www.google.com/analytics/terms/sk.html Môžete zabrániť zberu údajov generovaných súborom cookie a používaniu ponuky online (vrátane vašej adresy IP) spoločnosti Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google prevzatím a inštaláciou nasledujúceho odkazu v doplnku prehliadača: Externeý odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout Ďalšie informácie nájdete v časti „Služba Google Web Analytics/Universal Analytics“.

Používanie súborov cookie tretej strany

V našej online ponuke používajú tretie strany súbory cookie prostredníctvom nahrávania redakčných textov alebo reklám (súbory cookie tretej strany). Poskytovatelia služby tretej strany podliehajú prísnym požiadavkám na ochranu údajov týkajúcich sa dostupnosti osobných údajov.

Životnosť používaných súborov cookie

Súbory cookie sú spravované webovým serverom našej online ponuky. Táto online ponuka využíva:
Prechodné súbory cookie/relácie (jednorazové použitie)
Životnosť: Až po zatvorenie tejto online ponuky
Trvalý súbor cookie (trvalé rozpoznávanie prehliadača)
Životnosť: 30 dní
Deaktivovanie alebo odstránenie (Opt-Out)
Každý webový prehliadač ponúka možnosti na obmedzenie a vymazanie súborov cookie.
Ďalšie informácie k tomuto dostanete na nasledujúcich webových stránach:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac?redirectlocale=sk-sk&redirectslug=Cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Safari: https://support.apple.com/sk-sk/HT201265

Zmena našich pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo príležitostne upraviť naše pravidlá ochrany osobných údajov tak, aby boli v súlade s platnými právnymi požiadavkami alebo na účely implementácie zmeny v našich službách v pravidlách ochrany osobných údajov. Mohlo by to mať vplyv napríklad na zavedenie nových služieb. Vaša nová návšteva bude podliehať novým pravidlám ochrany osobných údajov.

Ochranná známka
Každá spoločnosť alebo ochranná známka tu uvedená je majetkom príslušnej spoločnosti. Označenie značiek a názvov prebieha výlučne na informačné účely.

Ustanovenia týkajúce sa Ruska

Pre používateľov so sídlom v Ruskej federácii platia nasledovné ustanovenia:
Vyššie uvedené služby našej online ponuky nie sú určené pre občanov Ruskej federácie, ktorí majú bydlisko v Rusku. Ak ste ruským občanom so sídlom v Rusku, týmto vás výslovne informujeme, že ak nám poskytnete akékoľvek osobné informácie prostredníctvom tejto online ponuky, robíte tak výlučne na vašu vlastnú zodpovednosť a riziko. Ďalej súhlasíte s tým, že nám nebudete dávať zodpovednosť za nedodržanie zákonov Ruskej federácie.